Veľvyslanectvо Ukrajiny v Slovenskej republike

, Kyjev 22:55

ukrajinské víza

Typy víz a doba platnosti. Doklady ktoré treba predložiť na udelenie víza.

Víza v závislosti od účelu cesty rozdeľujú do nasledujúcich typov:

tranzitné víza

krátkodobé

dlhodobé 

Tranzitné vízum sa vydáva cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti v prípade tranzitu cez územie Ukrajiny do tretieho štátu a realizáciu tranzitu tovaru a cestujúcich.

Tranzitné vízum sa vydáva ako jednorazové, dvojrazove a viacnásobné po dobu stanovenú v dokumentoch, ktoré sú základom pre návrh takého víza, na dobu nie dlhšie ako jeden rok, pokiaľ nie je stanovené inak medzinárodnou zmluvou. Tento termín pobytu na Ukrajine pri každom prejazde cez jeho územie nesmie presahovať päť dní.

Krátkodobé vízum sa vydáva cudzincov a osobám bez štátnej príslušnosti na vstup na Ukrajinu v prípade, že doba ich pobytu na Ukrajine nepresahuje 90 dní počas 180 dní.

Krátkodobé vízum sa vydáva ako jednorazové, dvojrazove a viacnásobné, zvyčajne šesť mesiacov alebo po dobu stanovenú v dokumentoch, ktoré sú základom pre návrh takého víza, ale nie viac ako päť rokov. V tomto období víza nesmie prekročiť dobu platnosti cestovného pasu s požiadavkami druhého odseku bodu 1, odseku 5 týchto pravidiel.

V prípade, že cudzí štát žiada vízum pre občanov Ukrajiny na dobu dlhšiu ako päť rokov, doba trvania krátkodobých víz pre občanov tohto štátu určuje oddelenia konzulárnej služby MZV na princípe reciprocity.

Dlhodobého vízum sa vydávajú cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti na vstup na Ukrajiny za účelom podania dokladov na udelenie pobytu, ktoré dávajú právo na pobyt alebo sa zdržiavať sa na území Ukrajiny po dobu dlhšiu ako 90 dní.

Dlhodobého víza sa vydáva zastupiteľským úradom Ukrajiny ako viacnásoné na 90 dní, ak nie je zákonom alebo medzinárodnými zmluvami na Ukrajine stanovené inak.

Doba, po ktorú cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti môže vstúpiť na územie Ukrajiny, a termín jeho pobytu na území je uvedený na vízovej nálepke.

5. Ak chcete získať všetky typy víz, ak nie je zákonom alebo medzinárodnými zmluvami na Ukrajine stanovené inak, oprávnenému úradu predložíte:

1)      cestovný pas, ktorý musí spĺňať tieto požiadavky:

byť platný počas minimálne troch mesiacov po deklarovanom dátume odchodu z územia Ukrajiny;

obsahovať aspoň dve voľné stránky;

platní nie viac ako 10 rokov;

2)      vyplnený a podpísaný formulár žiadosti. Vízový formulár žiadosti v mene osoby so zdravotným postihnutím podáva ich splnomocnený zástupca. Osoby informácie o ktorých sú uvedené v cestovnom pase cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti ktorý cestujú s nimi musia predložiť formuláre žiadosti zvlášť. Vízový formulár žiadosti  neplnoletých podáva podpísaný rodičom alebo splnomocneným zástupcom.

3)      Jedna farebná fotografia veľkosť 35x45 milimetrov.

4)      Platné zdravotné poistenie na sumu najmenej 30.000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene ak nie je stanovené inak zákonom alebo medzinárodnými zmluvami Ukrajiny. Počas podania žiadosti o udelení víza na viac vstupov sa kontroluje zdravotné poistenie ktoré musí byt platné počas prvého plánovaného vstupu na Ukrajinu. Nevzťahuje sa na osoby požívajúce diplomatické a služobne pasy;

5)      doklady ktoré podtvrdzuju dostatočné finančné zabezpečenie počas predpokladaného pobytu pre návrat do krajiny pôvodu alebo tranzitu do tretieho štátu, schválená Kabinetu ministrov Ukrajiny zo dňa 04.12.2013 r. číslo 884. V prípade žiadosti o víza na viac vstupov sa kontroluje finančné zabezpečenie prvého plánovaného vstupu na Ukrajinu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na osoby požívajúce diplomatické alebo služobne pasy.

6)      doklad o zaplatení poplatku, ak zákon neustanovuje inak a medzinárodnými zmluvami na Ukrajine.

Ak chcete získať tranzitne víza, s výnimkou ako je uvedené v odseku 5 tohto nariadenia predložíte jeden z týchto dokladov:

1)      doklad o tranzite (Visa do tretieho štátu (ak sa vyžaduje) cestovní lístok)

2)      doklad o tranzite tovaru alebo cestujúcich;

3)      licenciu pre medzinárodnú dopravu, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu;

Ak chcete získať krátkodobé víza, s výnimkou ako je uvedené v odseku 5 tohto nariadenia predloží jeden z týchto dokladov:

1)      pozvánka právnickej osoby ktorá je registrovaná na Ukrajine, vydaná na oficiálnom formulári, ktorá by mala obsahovať číslo jednotného štátneho registra právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a komunitných skupín, evidenčné číslo, dátum a podpis, priezvisko, meno pozvanej osoby, informácie o jeho dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, cestovný pas, adresa trvalého pobytu, účel cesty, obdobie plánovaného pobytu na Ukrajine, počet vstupov a miesto pobytu na Ukrajine, súhlas právnickej osoby v prípade potreby pomôcť finančne zabezpečenie.

2)      Pozvánka fyzickej osoby občana Ukrajiny, cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti overená notárom, ktorý dočasne alebo trvalo žijú na Ukrajine. Pozvánka by mala obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, údaje o pase a trvalom alebo prechodnom pobyte (pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti), adresu bydliska a meno a priezvisko pozvanej osoby, informácie o mieste narodenia a jeho dátum, štátnej príslušnosti, údaje o cestovnom pase, adresu bydliska, účel cesty, obdobie plánovanej návštevy na Ukrajine, počet vstupov a miesto pobytu na Ukrajine, záväzok fyzickej osoby o zaplatení nákladov pobytu a zabezpečení odchodu z Ukrajiny pozvanej osoby.

3) pozvánka verejného orgánu, verejnej inštitúcie, podniku, organizácie;

4) zmluva o preprave tovaru a cestujúcich, rovnako ako licenciu na medzinárodnú dopravu;

5)doklad Ukrajinca žijúceho v zahraničí. Manželsky par zahraničného ukrajinca a ich deti podávajú doklady potvrdzujúce ich rodinné vzťahy;

6) doklady preukazujúce turisticky účel cesty;

7) pozvánka zdravotnej inštitúcie;

8) doklad o zahraničnej investícii v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa zahraničného investičného režimu na Ukrajine;

9) doklad o vlastníctve majetku na Ukrajine cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti;

10) pozvanie náboženských organizácií odsúhlasené so štátnym orgánom, ktorý registroval chartu (nariadenie)  náboženskej organizácie, pre krátkodobý pobyt na účely kázanie náboženskej viery, vykonávať náboženské obrady alebo iné kánonické  činnosti;

11) žiadosť zahraničných médií o udelenie víza zástupcovi zahraničných médií vstupujúci na Ukrajinu na krátkodobý pobyt, za účelom plnenia svojich pracovných povinnosti;

12) žiadosť štátneho orgánu cudzích štátov alebo medzinárodných organizácií;

13) Uznesenie Ústrednej volebnej komisie po registráciu oficiálnych pozorovateľov z cudzích štátov a medzinárodných organizácií na prezidentských voľbách na Ukrajine, parlamentných a  miestnych voľbách a celoštátneho referenda;

14) doklad, že cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti je manžel, manželka, otec, matka, dieťa občana Ukrajiny.

Ak vstúpi na Ukrajinu cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti, pre zabezpečenie záujmov zahraničnej a domácej politiky, alebo v prípadoch, ktoré majú humanitárny charakter návrh krátkodobých víz sa môžu udeliť aj na základe písomného rozhodnutia hláv zahraničných diplomatických inštitúcií Ukrajiny či odboru konzulárnej služby MZV.

8. Ak chcete získať dlhodobé víza, s výnimkou ako je uvedené v odseku 5 tohto nariadenia predloží jeden z týchto dokladov:

1) overenú kópiu povolenia pre zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Pre cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, zamestnanie ktorých je v súlade so zákonom a vykonáva sa bez povolenia na zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, namiesto takéhoto povolenia podáva sa pracovná zmluva, ale pre Ukrajincov žujúcich v zahraničí - pracovná zmluva  a povolenie ukrajinca žijúceho v zahraničí;

2) kópiu rozhodnutia o povolení na imigráciu vydané štátnou migračnou inštitúciou;

3) doklad potvrdzujúci o rodinných vzťahoch osoby ktorá ja v statuse utečenca na Ukrajine alebo osoby, ktorá potrebuje ochranu alebo ktorej je poskytnutá dočasná ochrana na Ukrajine;

4) pozvanie na štúdium (prax) vydane vysokou školou a zapísané v poradí stanovenom Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny;

5) pozvanie verejné inštitúcie, podniká, organizácie, ktoré sú príjemcami medzinárodnej technickej pomoci;

6) pozvanie náboženských organizácií odsúhlasené so štátnym orgánom, ktorý registroval chartu (nariadenie)  náboženskej organizácie, pre dlhodobý pobyt na účely kázanie náboženskej viery, vykonávať náboženské obrady alebo iné kánonické  činnosti;

7) pozvanie pobočky, oddelenia, zastúpenia alebo iné štrukturálne odvetvia verejných (štátnych) organizácií cudzích krajín, registrovaných predpísaným spôsobom;

8) pozvanie pobočky, oddelenia, zastúpenia zahraničného subjektu registrovaného predpísaným spôsobom;

9) pozvanie pobočky alebo zastúpenia zahraničnej banky registrovanej predpísaným spôsobom;

10) žiadosť zahraničných médií o udelenie víza zástupcovi zahraničných médií vstupujúci na Ukrajinu na dlhodobý pobyt, za účelom plnenia svojich pracovných povinnosti;

11) žiadosť príslušných orgánov cudzích štátov alebo medzinárodných organizácií pre udelenie víza diplomatickým a konzulárnym zástupcom cudzích štátov alebo medzinárodných organizácií,

12) pozvanie príslušného štátneho orgánu zodpovedného za realizáciu kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých, športových programov, programov v dobrovoľníckych aktivitách, pre účasť v ktorých cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti pricestovala na Ukrajinu, alebo organizácie

13) doklad potvrdzujúci, že osoba je v manželskom vzťahu s občanom Ukrajiny (v prípade, že manželstvo medzi občanom Ukrajiny a cudzincom alebo bez osobou bez štátnej príslušnosti uzavreté mimo územia Ukrajiny podľa právnych predpisov cudzieho štátu, platnosť manželstva je stanovená podľa zákona Ukrajiny "O medzinárodnom súkromnom práve")

14) doklad potvrdzujúci že patri do rodiny cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt na Ukrajine (doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu by mali byť legalizované, ak zákon neustanovuje alebo medzinárodná zmluva  neustanovuje inak.

15) ďalšie doklady, ak sa vyžadujú podľa  medzinárodných dohôd Ukrajiny.

Konzulárne poplatky za víza

23. Za vízum typu B, C, D zastupiteľským úradom Ukrajiny sa uskutočňuje vízový poplatok vo výške 65 amerických dolárov, ak nie je stanovene inak medzinárodnou zmluvou Ukrajiny.

24. Súrne víza poplatok je dvojnásobný .

25. Udelenie víza na hraničných prechodoch:

vízový poplatok vo výške 150 nezdaniteľných minimálnych príjmov;

Dvojnasobkovy konzulárny poplatok sa neuskutočňuje.

26. V prípade, ak cudzia krajina berie poplatok za udelenie viz väčší ako je stanovene v odseku 23 týchto pravidiel, zastupiteľský úrad Ukrajiny koná za princípom reciprocity .

27. Vydanie víz bez konzulárnych poplatkov:

1) deti mladšie ako šesť rokov;

2) Ukrajincom žujúcim v zahraničí za podmienky doloženia preukazu zahraničného ukrajinca, alebo ich deťom;

3) osoby, ktorý cestujú na Ukrajinu pre obchode a diplomatické účely a preukazujú sa služobným alebo diplomatickým pasom;

4) zamestnanci zahraničných diplomatických misií a konzulárnych úradov na Ukrajine a ich príbuzný;

5) pracovníci medzinárodných organizácií a ich zastúpenia na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov;

6) zástupcovia štátov medzinárodných organizácij, ktoré sídlia na Ukrajine a v súlade so zákonnými dokumentmi týchto organizácií alebo príslušných medzinárodných zmlúv požívajú diplomatické výsady a imunity, a ich rodinám;

7) hlavy a členovia oficiálnych delegácií cudzích krajín a osoby, ktoré ich sprevádzajú, ktorí vstupujú na Ukrajinu na pozvanie Prezidenta Ukrajiny, Verchovnej rady Ukrajiny, Kabinetu Ministrov Ukrajiny, Kancelárie Prezidenta Ukrajiny, Ministerstva zahraničných vecí;

8) honorárnym konzulom Ukrajiny;

9) osoby, ktoré vstupujú na Ukrajinu na účasť v projektoch pre medzinárodnú technickú pomoc, na pozvanie organizácie, ktorá realizuje projekt;

10) pracovníkom záchrannej služby cudzích štátov, ktorí prichádzajú na Ukrajinu na riešenie mimoriadnych situácií na žiadosť Štátnej záchrannej služby Ukrajiny;

11) príslušníci ozbrojených síl iných štátov a inštitúcií, ktoré vstupujú na Ukrajiny za účelom služobných povinnosti na pozvanie príslušného verejnejho orgánu;

12) oficiálnym pozorovateľom z cudzích štátov a medzinárodných organizácií, registrovaných Ústrednou volebnou komisiou pre voľby prezidenta Ukrajiny, parlamentných a miestnych voľbách a celoštátneho referenda;

13) iné osoby, ktoré vstupujú s cieľom zabezpečiť záujmy Ukrajiny v zahraničnej a domácej politike, a v prípadoch, ktoré majú humanitárny charakter, písomné rozhodnutie hláv zahraničných diplomatických misií na Ukrajine či odboru konzulárnej služby.