• A-
  A+
 • Slovenčina
 • Українською
Ukrajinské víza
01 január 2020 23:30
 • Postup vydávania víz pre vstup na Ukrajinu a tranzit cez jeho územie sa riadi množstvom predpisov:
 • Zákon Ukrajiny "O právnom statuse cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti" ;
 • Pravidlá pre udeľovanie víz pre vstup na Ukrajinu a tranzit cez jeho územie, ktorá bola schválená Kabinetom ministrov Ukrajiny od 1. marca 2017 číslo 118;
 • Poriadok potvrdenia dostatočného finančného zabezpečenia pre cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti pre vstup na Ukrajinu, pobytu na Ukrajine, tranzitu cez územie Ukrajiny a určenie výšky finančného zabezpečenia, schválený Kabinetom ministrov Ukrajiny 4. decembra 2013 číslo 884;
 • Požiadavky na organizáciu procesu vydávania víz pre vstup na Ukrajinu a tranzit cez jej územie, schválené Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny, Ministerstvom vnútra Ukrajiny, Bezpečnostnéj služby Ukrajiny od 30. októbra 2017 № 469/897/605.

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Ukrajiny odporúča, aby všetci cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí búdu žiadať o vízum, majú pred príchodom na VU vyplniť formulár žiadosti o vízum zaregistrovať žiadosť o vízum na webovej stránke http://visa.mfa.gov.ua.


Visa applications should be submitted to:

 1. Ukraine's Embassies or Consulates abroad. Every foreigner or a stateless person who is required to have an entry Ukrainian visa may apply for her/his visa to the relevant Ukraine's Embassy or Consulate no earlier than 3 months before the date of the planned entry to Ukraine. Please, fill in and register your visa applications online at  http://visa.mfa.gov.ua.
 2. MFA visa divisions at border check points at "Boryspil" / "Kyiv (Zhuliany)" / "Odesa" international airports. This option is only available to foreigners - holders of passports of 30 specified countries who enter Ukraine with a tourist or business purpose and intend to stay in Ukraine for up to 15 days. List of eligible countries and detailed information may be found here.
 3. one of Ukraine's 56 Visa Application Centres abroad. VACs  recieve visa applications from foreigners and stateless persons residing in VACs location countries only - list of operating VACs may be found here.
 4. online via the https://evisa.mfa.gov.ua/ MFA website. E-Visas are issued to foreigners-holders of passports of 44 specified countries who intend to stay in Ukraine with a tourist or business purpose for up to 30 days. List of eligible countries and detailed information may be found here.

Ak chcete získať vízum, ak nie je zákonom alebo medzinárodnými zmluvami na Ukrajine stanovené inak, oprávnenému úradu predložíte /na všetky typy víz/:

 1. cestovný pas, ktorý musí spĺňať tieto požiadavky:
  1. byť platný počas minimálne troch mesiacov po deklarovanom dátume odchodu z územia Ukrajiny;
  2. obsahovať aspoň dve voľné stránky;
  3. platný nie viac ako 10 rokov;
 2. vyplnený a podpísaný formulár žiadosti. Vízový formulár žiadosti v mene osoby so zdravotným postihnutím podáva ich splnomocnený zástupca. Osoby, informácie o ktorých sú uvedené v cestovnom pase cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, ktorý cestujú s nimi, musia predložiť formuláre žiadosti zvlášť. Vízový formulár žiadosti neplnoletých sa podáva podpísaný rodičom alebo splnomocneným zástupcom.
 3. Jedna farebná fotografia veľkosťou 35x45 milimetrov.
 4. Platné zdravotné poistenie na sumu najmenej 30.000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene ak nie je stanovené inak zákonom alebo medzinárodnými zmluvami Ukrajiny. Počas podania žiadosti o udelení víza na viac vstupov sa kontroluje zdravotné poistenie ktoré musí byt platné počas prvého plánovaného vstupu na Ukrajinu. Nevzťahuje sa na osoby, požívajúce diplomatické a služobne pasy;
 5. Doklady, ktoré podtvrdzuju dostatočné finančné zabezpečenie počas predpokladaného pobytu pre návrat do krajiny pôvodu alebo tranzitu do tretieho štátu, v súlade s Nariadenim Kabinetu ministrov Ukrajiny zo dňa 04.12.2013 r. číslo 884. V prípade žiadosti o víza na viac vstupov sa kontroluje finančné zabezpečenie prvého plánovaného vstupu na Ukrajinu. Táto požiadavka sa nevzťahuje na osoby požívajúce diplomatické alebo služobne pasy.
 6. doklad o zaplatení poplatku, ak zákon neustanovuje inak a medzinárodnými zmluvami na Ukrajine.

Ak chcete získať tranzitne víza, okrem uvedenych v odseku 5 tohto Nariadenia, predložíte jeden z týchto dokladov:

 1. doklad o tranzite (Visa do tretieho štátu (ak sa vyžaduje) cestovní lístok)
 2. doklad o tranzite tovaru alebo cestujúcich;
 3. licenciu pre medzinárodnú dopravu, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu;

Ak chcete získať krátkodobé víza, okrem uvedenych v odseku 5 tohto Nariadenia, predloží jeden z týchto dokladov:

 1. Pozvánka právnickej osoby, ktorá je registrovaná na Ukrajine, vydaná na oficiálnom formulári, ktorá by mala obsahovať číslo Jednotného štátneho registra právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a komunitných skupín, evidenčné číslo, dátum a podpis, priezvisko, meno pozvanej osoby, informácie o jeho dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, cestovný pas, adresa trvalého pobytu, účel cesty, obdobie plánovaného pobytu na Ukrajine, počet vstupov a miesto pobytu na Ukrajine, záväzok právnickej osoby v prípade potreby prevzať  finančne zabezpečenie žiadatela o vizum.
 2. Pozvánka fyzickej osoby občana Ukrajiny, cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, overená notárom, ktoré dočasne alebo trvalo žijú na Ukrajine. Pozvánka by mala obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, údaje o pase a trvalom alebo prechodnom pobyte (pre cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti), adresu bydliska a meno a priezvisko pozvanej osoby, informácie o mieste narodenia a dátume, štátnej príslušnosti, údaje o cestovnom pase, adresu bydliska, účel cesty, obdobie plánovanej návštevy na Ukrajinu, počet vstupov a miesto pobytu na Ukrajine, záväzok fyzickej osoby o zaplatení nákladov pobytu a zabezpečení odchodu z Ukrajiny pozvanej osoby.
 3. pozvánka štátneho orgánu, štátnej inštitúcie, podniku, organizácie;
 4. zmluva o preprave tovaru a cestujúcich, rovnako ako licenciu na medzinárodnú dopravu;
 5. doklad Ukrajinca, žijúceho v zahraničí. Manžel(-ka) zahraničného ukrajinca a ich deti podávajú doklady, potvrdzujúce ich rodinné vzťahy;
 6. doklady, preukazujúce turisticky účel cesty;
 7. pozvánka zdravotnej inštitúcie;
 8. doklad o zahraničnej investícii v súlade s právnymi predpismi, týkajúcimi sa zahraničnéj investicie na Ukrajine;
 9. doklad o vlastníctve majetku na Ukrajine cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti;
 10. pozvanie náboženských organizácií, odsúhlasené so štátnym orgánom, ktorý registroval štatút (nariadenie)  náboženskej organizácie, pre krátkodobý pobyt na účely kázania náboženskej viery, vykonávať náboženské obrady alebo iné kánonické  činnosti;
 11. žiadosť zahraničných médií o udelenie víza zástupcovi zahraničných médií, vstupujúcemu na Ukrajinu na krátkodobý pobyt za účelom plnenia svojich pracovných povinnosti;
 12. žiadosť štátneho orgánu cudzích štátov alebo medzinárodných organizácií;
 13. Uznesenie Ústrednej volebnej komisie o registrácii oficiálnych pozorovateľov od cudzích štátov a medzinárodných organizácií na prezidentských voľbách na Ukrajine, parlamentných a  miestnych voľbách a celoštátneho referenda;
 14. doklad, že cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti je manžel, manželka, otec, matka, dieťa občana Ukrajiny.

Pre vstúp na Ukrajinu cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti pre zabezpečenie záujmov zahraničnej a domácej politiky, alebo v prípadoch, ktoré majú humanitárny charakter, krátkodobe víza sa môžu udeliť aj na základe písomného rozhodnutia hláv zahraničných diplomatických inštitúcií Ukrajiny alebo odboru konzulárnej služby MZV Ukrajiny.

Ak chcete získať dlhodobé víza, okrem uvedenych v odseku 5 tohto Nariadenia, predloží jeden z týchto dokladov:

 1. overenú kópiu povolenia pre zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Pre cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, zamestnanie ktorých je v súlade so zákonom a vykonáva sa bez povolenia na zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti, namiesto takéhoto povolenia podáva sa pracovná zmluva, ale pre Ukrajincov žujúcich v zahraničí - pracovnu zmluvu  a preukaz zahraničneho ukrajinca;
 2. kópiu rozhodnutia o povolení na imigráciu, vydanú Štátnou migračnou službou Ukrajiny;
 3. doklad, potvrdzujúci rodinne vzťahy s osobou, ktorá je v statuse utečenca na Ukrajine, alebo osoby, ktorá potrebuje doplnkovu ochranu alebo ktorej je poskytnutá dočasná ochrana na Ukrajine;
 4. pozvanie na štúdium (prax), vydane vysokou školou, registrovane v poriadku, stanovenom Ministerstvom školstva Ukrajiny;
 5. pozvanie štátnej inštitúcie, podnikú, organizácie, ktoré sú príjemcami medzinárodnej technickej pomoci;
 6. pozvanie náboženských organizácií odsúhlasené so štátnym orgánom, ktorý registroval štatut (nariadenie)  náboženskej organizácie, pre dlhodobý pobyt na účely kázania náboženskej viery, vykonávania náboženských obradov alebo iné kánonické  činnosti;
 7. pozvanie pobočky, oddelenia, zastúpenia alebo iného štrukturálneho odvetvia verejnej (mimovládnej) organizáciecudzej krajiny, registrovanej predpísaným spôsobom;
 8. pozvanie pobočky, oddelenia, zastúpenia zahraničného subjekta podnikania, registrovaného predpísaným spôsobom;
 9. pozvanie pobočky alebo zastúpenia zahraničnej banky registrovanej predpísaným spôsobom;
 10. žiadosť zahraničných médií o udelenie víza zástupcovi zahraničných médií pre vstup na Ukrajinu na dlhodobý pobyt, za účelom plnenia svojich pracovných povinnosti;
 11. žiadosť príslušných orgánov cudzích štátov alebo medzinárodných organizácií pre udelenie víza diplomatickým a konzulárnym zástupcom cudzích štátov alebo medzinárodných organizácií, a ich zastupiteľské úrady, ktorí vstupujú na Ukrajinu na dlhodobý pobyt na plnenie svojich služobných povinností, a ich rodinných príslušníkov;
 12. pozvanie príslušného štátneho orgánu, zodpovedného za realizáciu kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých, športových programov, programov v dobrovoľníckych aktivitách, pre účasť v ktorých cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti pricestovala na Ukrajinu, alebo pozvanie od organizácie alebo inštitúcie, ktorá zahŕňa dobrovoľníkov na vykonávanie ich činností, informácie o ktorých sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke Ministerstva sociálnej politiky Ukrajiny, spolu s kópiou osvedčenia o štátnej registrácii takejto organizácie alebo inštitúcie;
 13. doklad potvrdzujúci, že osoba je v manželskom vzťahu s občanom Ukrajiny (v prípade, že manželstvo medzi občanom Ukrajiny a cudzincom alebo bez osobou bez štátnej príslušnosti uzavreté mimo územia Ukrajiny podľa právnych predpisov cudzieho štátu, platnosť manželstva je stanovená podľa zákona Ukrajiny "O medzinárodnom súkromnom práve");
 14. doklad potvrdzujúci, že žiadatel o vizum patri do rodiny cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt na Ukrajine (doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu by mali byť legalizované, ak zákon alebo medzinárodná zmluva  neustanovuje inak.
 15. iné dokumenty, ak sú stanovené medzinárodnými dohodami Ukrajiny.

Víza v závislosti od účelu cesty rozdeľujú do nasledujúcich typov:

 • tranzitné víza
 • krátkodobé
 • dlhodobé

Tranzitné vízum sa vydáva cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti v prípade tranzitu cez územie Ukrajiny do tretieho štátu a realizáciu tranzitu tovaru a cestujúcich.

Tranzitné vízum sa vydáva ako jednorazové, dvojrazove a viacnásobné po dobu stanovenú v dokumentoch, ktoré sú základom pre návrh takého víza, na dobu nie dlhšie ako jeden rok, pokiaľ nie je stanovené inak medzinárodnou zmluvou. Tento termín pobytu na Ukrajine pri každom prejazde cez jeho územie nesmie presahovať päť dní.

Krátkodobé vízum sa vydáva cudzincov a osobám bez štátnej príslušnosti na vstup na Ukrajinu v prípade, že doba ich pobytu na Ukrajine nepresahuje 90 dní počas 180 dní.

Krátkodobé vízum sa vydáva ako jednorazové, dvojrazove a viacnásobné, zvyčajne šesť mesiacov alebo po dobu stanovenú v dokumentoch, ktoré sú základom pre návrh takého víza, ale nie viac ako päť rokov. V tomto období víza nesmie prekročiť dobu platnosti cestovného pasu s požiadavkami druhého odseku bodu 1, odseku 5 týchto pravidiel.

V prípade, že cudzí štát žiada vízum pre občanov Ukrajiny na dobu dlhšiu ako päť rokov, doba trvania krátkodobých víz pre občanov tohto štátu určuje oddelenia konzulárnej služby MZV na princípe reciprocity.

Dlhodobé vízum sa vydáva cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti na vstup na Ukrajiny za účelom podania dokladov na udelenie pobytu, ktoré dávajú právo na pobyt alebo sa zdržiavať sa na území Ukrajiny po dobu dlhšiu ako 90 dní.

Dlhodobé vízum sa vydáva zastupiteľským úradom Ukrajiny ako viacnásoné na 90 dní, ak nie je zákonom alebo medzinárodnými zmluvami Ukrajiny stanovené inak.

Doba, na ktorú cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti môže vstúpiť na územie Ukrajiny, a termín jeho pobytu na území je uvedený na vízovej nálepke.

Vedenie diplomatických alebo konzulárnych inštitúcii Ukrajiny prijme rozhodnutie o udelení víz počas 10. kalendárnych dní odo dňa doručenia odvolanie víz, žiadosti o víza a doklady potrebné na vydanie víz.

Rozhodnutie pri vydávaní víza môže byť predĺžené do 30. kalendárnych dní a to v prípade potreby ďalšieho overenia týchto dokladov.

Naliehavé (do 5 dní) vydanie víz sa vydávajú na žiadosť cudzinca alebo osoby bez štátneho občianstva, ak je to umožňujú podmienky diplomatickej alebo konzulárnej inštitúcie Ukrajiny.

Za vízum typu B, C, D zastupiteľským úradom Ukrajiny sa uskutočňuje vízový poplatok vo výške 65 amerických dolárov, ak nie je stanovene inak medzinárodnou zmluvou Ukrajiny.

Poplatok za udelenie víza na počkanie je dvojnásobný.

Udelenie víza na hraničných priechodoch:

vízový poplatok vo výške 150 nezdaniteľných minimálnych príjmov; dvojnasobny konzulárny poplatok sa neberie.

V prípade, ak cudzia krajina berie poplatok za udelenie viz vyšší, ako je stanovene v odseku 23 týchto pravidiel, zastupiteľský úrad Ukrajiny koná za princípom reciprocity.


Vydávanie víz bez platenia poplatku za vízum:

 1. detom do 6 rokov;
 2. Ukrajincom, žujúcim v zahraničí, za podmienky doloženia preukazu zahraničného ukrajinca, manželu(-ke) alebo ich deťom;
 3. osoby, ktorý cestujú na Ukrajinu pre obchode a diplomatické účely a preukazujú sa služobným alebo diplomatickým pasom;
 4. zamestnanci zahraničných diplomatických misií a konzulárnych úradov na Ukrajine a ich príbuzný;
 5. pracovníci medzinárodných organizácií a ich zastúpenia na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov;
 6. zástupcovia štátov medzinárodných organizácij, ktoré sídlia na Ukrajine a v súlade so zákonnými dokumentmi týchto organizácií alebo príslušných medzinárodných zmlúv požívajú diplomatické výsady a imunity, a ich rodinám;
 7. hlavy a členovia oficiálnych delegácií cudzích krajín a osoby, ktoré ich sprevádzajú, ktorí vstupujú na Ukrajinu na pozvanie Prezidenta Ukrajiny, Verchovnej rady Ukrajiny, Kabinetu Ministrov Ukrajiny, Kancelárie Prezidenta Ukrajiny, Ministerstva zahraničných vecí;
 8. honorárnym konzulom Ukrajiny;
 9. osoby, ktoré vstupujú na Ukrajinu na účasť v projektoch pre medzinárodnú technickú pomoc, na pozvanie organizácie, ktorá realizuje projekt;
 10. pracovníkom záchrannej služby cudzích štátov, ktorí prichádzajú na Ukrajinu na riešenie mimoriadnych situácií na žiadosť Štátnej záchrannej služby Ukrajiny;
 11. príslušníci ozbrojených síl iných štátov a inštitúcií, ktoré vstupujú na Ukrajiny za účelom služobných povinnosti na pozvanie príslušného verejnejho orgánu;
 12. oficiálnym pozorovateľom z cudzích štátov a medzinárodných organizácií, registrovaných Ústrednou volebnou komisiou pre voľby prezidenta Ukrajiny, parlamentných a miestnych voľbách a celoštátneho referenda;
 13. iné osoby, ktoré vstupujú s cieľom zabezpečiť záujmy Ukrajiny v zahraničnej a domácej politike, a v prípadoch, ktoré majú humanitárny charakter, písomné rozhodnutie hláv zahraničných diplomatických misií na Ukrajine či odboru konzulárnej služby.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux