• A-
  A+
 • Slovenčina
 • Українською
Kultúrno-humanitárna spolupráca
01 január 2020 09:55

Stav a perspektívy rozvoja ukrajinsko-slovenskej spolupráce

Kultúrno-humanitárne vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom sú tradične charakterizované pozitívnou dynamikou a dobre vybudovanou interakciou. Vzhľadom na blízkosť kultúr, jazykov, historickú minulosť oboch krajín, ako aj vďaka aktívnej činnosti ukrajinskej národnostnej menšiny Slovenskej republiky, majú tieto vzťahy významný potenciál pre ďalší rozvoj.

Ukrajinská komunita v úzkej spolupráci s Veľvyslanectvom pravidelne organizuje rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia, ktorých cieľom je upozorniť slovenskú spoločnosť na situáciu na Ukrajine.

Právnym základom spolupráce v tejto oblasti je viacero bilaterálnych dokumentov, medzi ktoré patrí: Zmluva medzi Ministerstvom kultúry a umenia Ukrajiny a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry z 23.01.1996; Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o spolupráci v oblasti informácií zo dňa 05.12.2000.

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila do platnosti Dohoda medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Slovenskej republiky o akademickom vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných na Ukrajine a v Slovenskej republike. Podpísaná v Bratislave 8. apríla 2014, označuje sa za prvý dokument tohto druhu, ktorý Ukrajina podpisala s krajinou EÚ.

Dohoda zabezpečuje uznávanie rovnocenných dokladov o vzdelaní, získanie príslušných vzdelanostno-kvalifikačných stupňov a diplomov a tiež určuje postup ich vlastníkov pokračovať vo vzdelávaní na ďalších stupňoch vzdelávania v súlade s národnou legislatívou Ukrajiny a Slovenskej republiky.

Na podporu rozvoja humanitárnej spolupráce bola zriadená a pôsobí Bilaterálna Ukrajinsko-Slovenská komisia pre národnostné menšiny, vzdelávanie a kultúru, ktorá je stálym činným orgánom. Činnosť Komisie sa stala dôležitým faktorom spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou v oblasti zabezpečenia práv národnostných menšín. Ďalšie zasadnutie Komisie je naplánované na prvý polrok 2022.

Ukrajina a Slovensko aktívne spolupracujú pri realizácii množstva programov a projektov vypracovaných v rámci Európskej únie, Rady Európy a iných medzinárodných organizácií.

K dnešnému dňu bolo medzi vysokými školami Ukrajiny a Slovenska uzatvorených viac ako 30 zmlúv a dohôd, taktiež 4 zmluvy, v ktorých je jednou zo zmluvných strán ukrajinská VŠ a druhou je štrukturálna zložka Slovenskej akadémie vied. Hlavnými oblasťami spolupráce sú výmeny študentov na externé a denné kurzy, stážistov a postgraduálnych študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov na pedagogickú a vedeckú prácu.

V oboch krajinách fungujú školy s ukrajinským a slovenským jazykom pre potreby národnostných menšín. Na Slovensku fungujú 7 vzdelávacích inštitúcií rôzneho stupňa vzdelávania s vyučovaním ukrajinského jazyka a literatúry, medzi nimi aj Spojená škola-gymnázium T. Ševčenka v Prešove s ukrajinčinou ako vyučovacím jazykom.

Verejné organizácie Ukrajincov na Slovensku vykonávajú aktívnu kultúrnu a osvetovú činnosť, propagujú ľudové tradície, oživujú rituály, oslavujú štátne sviatky, udržiavajú úzke vzťahy s Ukrajinou a príbuznými organizáciami v iných krajinách. Veľvyslanectvo sústavne poskytuje pomoc činnosti verejných organizácií Ukrajincov na Slovensku pri realizácii ich kultúrnych a umeleckých projektov.

Tradičnými sa stali aj kultúrne výmeny v rámci festivalov ľudového umenia.

Na Slovensku sa koná najstarší festival ukrajinskej piesňovej a tanečnej kultúry v Európe - Sviatok rusínov-ukrajincov Slovenska. V roku 2021 sa konal už po 67. raz.

V roku 1989 bol postavený pomník T.G. Ševčenkovi (architekt Alexander Benz).

V októbri 2003 bola v Bratislave odhalená pamätná tabuľa vynikajúcemu ukrajinskému mysliteľovi H. Skovorodovi.

Od roku 2014 sa v Slovenskej republike už tradične konajú každoročné „Dni Ukrajiny v Košiciach“ za účasti ukrajinských umeleckých skupín z rôznych regiónov Ukrajiny, folklórnych súborov, módnych prehliadok súčasných ukrajinských dizajnérov, výstav, diskusií, tematické konferencie a iné kultúrne podujatia.

Dňa 25. októbra 2013 bolo v Prešove otvorené Centrum ukrajinskej kultúry, ktoré sa stalo spoľahlivou základňou pre uskutočňovanie vedeckých, vzdelávacích, umeleckých a iných podujatí ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku.

V roku 2019 sa v Bratislave objavila nová ukrajinská mládežnícka mimovládna organizácia - Slovensko-Ukrajinské združenie mládeže "SURMA".


Ukrajinská národnostná menšina na Slovensku

Ukrajinská národnostná menšina na Slovensku patrí k autochtónnej časti obyvateľstva krajiny, čo je zásadný rozdiel od ukrajinských etník mnohých iných krajín Europy a USA, tvorených emigrantmi z území dnešnej strednej a západnej Ukrajiny.

V regióne, ktorý sa rozprestiera na oboch stranách severných Karpát a dnes sa nachádza v štyroch krajinách: na Ukrajine (Zakarpatská oblasť), Poľsku, Slovensku a Rumunsku, žili už niekoľko storočí príslušníci ukrajinskej národnostnej menšiny. Vzhľadom na historickú tradíciu sa autochtónni Ukrajinci Slovenska aj naďalej nazývajú „Rusíni-Ukrajinci“, čím sa prejavuje jedinečnosť svojho pôvodu a histórie. V 19. storočí zažili Ukrajinci na Slovensku národné obrodenie spolu so Slovákmi v rámci spoločensko-politického systému Uhorského kráľovstva, súčasti Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Príslušníci ukrajinskej národnostnej menšiny dnes na Slovensku žijú približne v 250 osadách, bývalých ukrajinských a dnes prevažne slovensko-ukrajinských. Hlavný počet Ukrajincov žije v Prešovskom a Košickom kraji. Podľa oficiálneho sčítania ľudu SR v roku 2011 žije v SR 7 430 osôb (0,1 %) ukrajinskej národnostnej menšiny. Treba si tiež uvedomiť, že v roku 2021 sa uskutoční ďalšie sčítanie obyvateľov SR, ktorého výsledky budú zverejnené v druhej polovici roku 2021.

Treba zdôrazniť, že na Slovensku sú Rusíni uznávaní ako samostatná národnostná menšina. Ukrajinská komunita SR zároveň naďalej verí, že Rusíni a Ukrajinci sú predstaviteľmi jedného národa. Odráža sa to najmä v názvoch verejných organizácií na Slovensku, najmä Zväzu Rusínov-Ukrajincov.

Slovenská republika dbá na podporu národnostných menšín žijúcich na jej území a na implementáciu ustanovení príslušných medzinárodných zmlúv a legislatívy v oblasti zabezpečenia práv národnostných menšín.

Financovanie činnosti organizácií národnostných menšín v krajine je zabezpečené prostredníctvom dotačnej schémy. Koordinátorom je Ministerstvo kultúry SR. Peniaze sú z fondu vyčlenené na podporu kultúry národnostných menšín.

Najpočetnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zahraničných Ukrajincov na Slovensku je Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR) - akt. Predseda Ústrednej rady - Pavlo Bohdan. Členská základňa ZRUSR je dnes viac ako 4 tisíc ľudí, organizovaných v 100 základných organizáciách. Existuje aj niekoľko ďalších ukrajinských verejných organizácií: Slovensko-Ukrajinská spoločnosť, Zväz ukrajinských spisovateľov Slovenska, Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku, Vedecká spoločnosť Tarasa Ševčenka.

V októbri 2013 začalo svoju činnosť Centrum ukrajinskej kultúry v Prešove. V roku 2019 sa v Bratislave objavila nová ukrajinská mládežnícka mimovládna organizácia Slovensko-ukrajinské združenie mládeže „SURMA“.

Pod záštitou Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR pôsobí 36 súborov ľudového umenia rôznych žánrov. ZRUSR každoročne organizuje množstvo umeleckých podujatí celoštátneho významu, ako Festival rusínsko-ukrajinskej kultúry vo Svidniku, Prehliadku ľudových piesní "Makovycka struna" v Bardejove, Festival duchovných piesní v Snyni, Festival rusínsko-ukrajinského folklóru v Kamjonke, Festival drámy a umeleckého slova O. Duchnovyča v Prešove a v Medžylabirke, Súťaž recitátoriek „Struny srdca“ vo Svidniku, ako aj množstvo ďalších kultúrnych a umeleckých podujatí na regionálnej úrovni.

Taktiež na území Slovenskej republiky už viac ako 50 rokov pôsobí amatérsky ukrajinský hudobno-dramatický súbor T. Ševčenka. Členovia tímu (vedúci Michal Kalinyak) pravidelne organizujú početné kultúrne podujatia.

Významnou ukrajinskou vedeckou a kultúrnou inštitúciou je Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidniku - pobočka Národného múzea Slovenska, súčasťou múzea je Galéria umenia D. Myloho.


Ukrajinské médiá

Zväz Rusínov-Ukrajincov SR a Zväz ukrajinských spisovateľov Slovenska majú svoje periodiká vydávané v ukrajinčine:

1. Noviny "Nove žytťa" (vychádzajú od roku 1951), šéfredaktor Myroslav Iľjuk;

2. Literárno-umelecký a publicistický časopis „Duklya“ (vychádza od roku 1953), šéfredaktor – spisovateľ Ivan Yatskanin;

3. Detský časopis "Veselka" (vychádza od roku 1951), šéfredaktor - Ivan Yatskanin.

V Košiciach je aj redakcia programov pre národnostné menšiny na STV2. Každý druhý utorok v mesiaci sa v TV vysiela relácia „Národný časopis národnostných menšín“ v ukrajinskom jazyku. Približná dĺžka programov je 1 hodina mesačne.

Okrem toho v Košiciach funguje ukrajinská edícia národnostných programov Slovenského rozhlasu, ktorú vedie Ludmila Garjanská. Slovenský rozhlas vysiela v ukrajinčine.


Ukrajinské vzdelávacie inštitúcie

Na Slovensku je 7 vzdelávacích inštitúcií rôznych stupňov vzdelávania so štúdiom ukrajinského jazyka a literatúry, medzi nimi aj Spojená škola-Gymnázium. T.G. Ševčenka v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Prešovská univerzita tiež poskytuje odbornú prípravu pre špecialistov v odbore „ukrajinský jazyk“ v kombinácii s inými odbormi.

Dňa 1. júna 2019 oficiálne začal svoju činnosť Inštitút ukrajinistiky zriadený na Prešovskej univerzite.

V roku 2018 bola zriadená a zaregistrovaná Ukrajinská nedeľná škola v Bratislave, ktorá si prenajíma priestory na strednej škole.

Taktiež v Košiciach a v obci Ubľa na stredných školách fungujú študijné skupiny ukrajinského jazyka a literatúry.


Mezivládne ukrajinsko-slovenské orgány v otázkoch pre národnostné menšiny

Uznesením kabinetu ministrov z 29. decembra 1994 №883 bola zriadená ukrajinská časť Bilaterálnej ukrajinsko-slovenskej komisie pre národnostné menšiny, vzdelávanie a kultúru, ktorej úlohou je podporovať spoluprácu medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou pri zabezpečovaní práv národnostných menšín, kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých väzieb oboch krajin na základe Zmluvy o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou z 29.6.1993

Ukrajinská časť Komisie pre národnostné menšiny, vzdelávanie a kultúru je stálym orgánom. Činnosť komisie sa stala dôležitým faktorom medzištátnej spolupráce a regulácie interetnických procesov na Ukrajine a v Slovenskej republike v oblasti zabezpečovania práv národnostných menšín.

Posledné, štrnáste zasadnutie komisie sa po trojročnej prestávke uskutočnilo 23. marca 2017 v Bratislave pod vedením prvej námestníčky ministra kultúry Ukrajiny Svitlany Fomenko a štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukaša Parizeka.

Na práci komisie sa podieľali aj predstavitelia ukrajinskej národnostnej menšiny Slovenska a slovenskej národnostnej menšiny Ukrajiny, ktorých návrhy boli zohľadnené v záverečnom dokumente rokovania.

Ďalšie stretnutie je naplánované na prvú polovicu roku 2022.


Prominentní Ukrajinci na Slovensku

- Bača Ivan, verejný činiteľ (Košice);

- Bača Jurij, verejný  činiteľ (Prešov);

- Bohdan Pavlo, verejný činiteľ, podpredseda Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR (Prešov);

- Hirka Ivan, cirkevný predstaviteľ, biskup gréckokatolíckej eparchie (Prešov);

- Hrytsak Vasyľ, operný spevák, sólista Slovenského národného divadla, sólista Hudobno-dramatického súboru T. Ševčenka (Bratislava);

- Hrytsak-Šerehiy Olga, dcéra ukrajinského divadelného režiséra, dramatika - Yuriy Šerehiy, aktívny verejný činiteľ, člen Hudobného a dramatického súboru. T. Ševčenko (Bratislava);

- Datsej Vasyľ, spisovateľ, podpredseda Zväzu ukrajinských spisovateľov Slovenska (Bratislava);

- Džohanyk Yaroslav, vedec, riaditeľ Múzea ukrajinskej kultúry (Svidnik);

- Dovhovyč Levko, verejný činiteľ, člen Prezídia UVKR, umelecký vedúci a dirigent ukrajinského zboru "Karpaty" (Košice);

- Duleba Oleksandr, politológ, vedúci Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (Bratislava);

- Iľjuk Myroslav, verejná osobnosť, šéfredaktor novín „Nový život“ v ukrajinskom jazyku (Prešov);

- Laba Ivan, verejný činiteľ, člen Ústredného výboru Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR (Prešov);

- Makara Serhij, pedagóg, básnik, prekladateľ, docent Univerzity M. Bela (Banská Bystrica);

- Marušiak Juraj, politológ, šéf Spoločnosti strednej a východnej Európy (Bratislava);

- Mušynka Mykola, etnograf, literárny kritik, doktor vied, akademik, profesor univerzity (Prešov);

- Roman Mykhailo, pedagóg, literárny kritik, profesor univerzity (Prešov);

- Sopolyha Myroslav, etnograf, kultúrny činiteľ, doktor vied;

- Čorný Michal, verejný činiteľ, šéf Slovensko-ukrajinskej spoločnosti (Bratislava);

- Ivan Yatskanyn, spisovateľ, šéfredaktor ukrajinskojazyčného časopisu Duklja, predseda Zväzu ukrajinských spisovateľov Slovenska (Prešov).

- 18. augusta 2019 zomrel v Bratislave významný ukrajinský spisovateľ, literárny kritik, slavista, zahraničný člen Národnej akadémie vied Ukrajiny Mykola Nevrlý.

  Väčší zoznam významných osobností ukrajinskej menšiny na Slovensku nájdete v diele Stepana Kruško „Ľudia našeho rodu 1945-2015“, ktoré vydal Koordinačný výbor reoptantov v SR v roku 2016.

 

Kontakty ukrajinských organizácií a vzdelávacích inštitúcií na Slovensku

- Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky (ZRUSR).

Členská základňa ZRUSR je dnes približne 4 tisíc ľudí.

Predseda Ústrednej rady ZRUSR - Pavlo Bogdan.

Adresa:

Ústredná rada ZRUSR

Janka Borodača, č. 5

08108 Prešov Slovensko

tel./fax +421 51 77 33 008

e-mail: [email protected]


- Skautsky Zväz "Plast" ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku.

Levko Dovhovyč je predsedom

http // www.karpaty-plast.sk

e-mail: [email protected]


- Ukrajinsko-slovenská iniciatíva "USI razom!"

Predsedníčkou je Ľudmyla Verbytska

www.ukrajinskyweb.sk

e-mail: [email protected]


- Slovensko-ukrajinská spoločnosť.

Anton Novák je predsedom

e-mail: [email protected]


- Mimovládna organizácia "Slovenský zbor ukrajinských študentov".

e-mail: [email protected], http://skkus.org/


- Ukrajinský ľudový amatérsky zbor „Karpaty“.

Umelecký vedúci - Levko Dovhovyč

http // www.karpaty-plast.sk

e-mail: [email protected]


- Ukrajinský hudobný a dramatický súbor T.G. Ševčenka

Umelecký vedúci - Michal Kalinyak

e-mail: [email protected]


- Zväz ukrajinských spisovateľov Slovenska

Predsedom je Ivan Yatskanin

Janka Borodača, č. 5

08108 Prešov Slovensko

e-mail: [email protected]


- Vedecká spoločnosť T.G. Ševčenka

Predsedom je Mykola Mušynka

e-mail: [email protected]


- Mimovládna organizácia "Slovensko-ukrajinský zväz mládeže" SURMA "

Vedúci - Alina Golovina

- Materská škola s ukrajinským výchovným jazykom

 Vedúca - Ľubomíra Gregova;

 Adresa: Prešov, ul. Sladkovičova;

tel. (+421) 517732974.


- Stredná škola s materskou školou

Vedúca - Žaneta Štefániková;

adresa: o. Orjabina, 258;

tel. (+421) 524284061.


- Spojená škola-gymnázium T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským

Vedúci -  Igor Andrejčak;

adresa: Prešov, ul Sládkovičová, 4;

tel. (+421) 517724791.


- Nedeľná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským

riaditeľka - Mária Rybáková;

adresa: Bratislava, DUBOVA 1;

tel. (+421) 254791545.


- Ústav ukrajinistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

Vedecká a pedagogická riaditeľka Yarmila Kredatusová;

adresa: Prešov, ul 17. novembra;

tel. (+421) 517570812.

 

Postup pri registrácii a vydaní osvedčenia zahraničného Ukrajinca

Postup registrácie a vydania osvedčenia zahraničného Ukrajinca upravuje zákon Ukrajiny „O zahraničných Ukrajincoch“; Uznesenie Kabinetu ministrov Ukrajiny zo 17. novembra 2004 №1531 „O schválení postupu registrácie a vydania osvedčenia zahraničného Ukrajinca“; Uznesenie kabinetu ministrov Ukrajiny z 10. augusta 2004 №1024 „O zriadení Národnej komisie pre Ukrajincov v zahraničí“.

Zoznam dokladov pre registráciu statusu zahraničného Ukrajinca.

Podľa článku 3 Zákona Ukrajiny „O Ukrajincoch v zahraničí“ majú cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí majú ukrajinský etnický pôvod alebo pôvod z Ukrajiny, dovŕšili 16 rokov veku a nie sú občanmi Ukrajiny, právo na získanie štatútu Ukrajinca v zahraničí.

V súlade s odsekom 3 Postupu pri registrácii a vydávaní osvedčenia zahraničného Ukrajinca, schváleného Kabinetom ministrov Ukrajiny zo dňa 17.11.2004 №1531 (v znení neskorších predpisov), osoba, ktorá chce získať toto osvedčenie, podáva písomnú žiadosť podľa prílohy Ministerstva zahraničných vecí alebo zastúpenia Ministerstva zahraničných vecí na území Ukrajiny v zahraničí - zahraničnému zastupiteľskému úradu Ukrajiny.

K Žiadosti o priznanie postavenia zahraničného Ukrajinca sa priloží:

- cestovný pas alebo doklad, ktorý ho nahrádza;

- kópie dokladov potvrdzujúcich ukrajinský etnický pôvod alebo pôvod z Ukrajiny (osvedčenie alebo iné doklady o narodení osoby alebo jej príbuzných, doklady potvrdzujúce pobyt osoby na území Ukrajiny a v prípade potreby ďalšie doklady);

- dve farebné fotografie 30 x 40 mm;

- Prijatie platby žiadateľom za služby spojené s vyhotovením a vydaním certifikátu.

K dokumentom môžu byť priložené písomné svedectvá občanov Ukrajiny alebo zahraničných Ukrajincov (najmenej troch osôb), ktoré potvrdzujú ukrajinský etnický pôvod žiadateľa alebo pôvod z Ukrajiny, ako aj popis žiadosti mimovládnej organizácie zahraničných Ukrajincov, ktorej žiadateľ je jej členom.

Podľa bodu 5 Postupu pri vydávaní osvedčenia zahraničného Ukrajinca sa za vydanie osvedčenia účtuje poplatok v mene krajiny pobytu žiadateľa vo výške 10 USD.

Podrobnosti o platbe za osvedčenie zahraničného Ukrajinca v zahraničí nájdete na webovej stránke Štátnej pokladnice Ukrajiny na odkaze: https://www.treasury.gov.ua/ua/diyalnist/rekviziti-valyutnih-rahunkiv

Pri vystavení platobného príkazu v cudzej mene je potrebné v poli „Účel platby“ uviesť kód klasifikácie rozpočtových príjmov a latinkou napísať ukrajinský text účelu platby.

Podrobnosti o platbe finančných prostriedkov za registráciu osvedčenia zahraničného Ukrajinca na Ukrajine (v národnej mene):

príjemca: Štátna pokladnica Ukrajiny / Kyiv / 22012400;

kód: 37567646;

účet (platný do 03.01.2020): UA158999980000031114027028001;

účet (platný od 03.01.2020): UA428999980313050027000028001;

Banka príjemcu: Ministerstvo financií Ukrajiny;

kód rozpočtovej klasifikácie príjmov: 22012400;

oznamovací symbol: 027;

názov dane, inkaso, platba: poplatok za registráciu osvedčenia zahraničného Ukrajinca.

Držitelia bankových platobných kariet Visa International, Mastercard Worldwide, Cirrus / Maestro môžu previesť prostriedky na vydanie certifikátu zahraničného Ukrajinca bez ohľadu na krajinu umiestnenia na odkaze:

https://www.portmone.com.ua/r3/uk/ukrcard/

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov na vyššie uvedenom odkaze, obráťte sa na Úrad pre Ukrajincov v zahraničí a humanitárnu spoluprácu (tel.: 238-18-51, e-mail: [email protected]).


Opätovná registrácia osvedčenia zahraničného Ukrajinca

Uznesenie Kabinetu ministrov Ukrajiny z 28. októbra 2015 №855 „O schválení nového zloženia Národnej komisie pre Ukrajincov v zahraničí a o zmene Postupu pri registrácii a vydávaní osvedčení Ukrajincov v zahraničí“ definuje najmä tzv. postup pri obnovení registrácii pre osvedčenie (vyprš.platnosť), taktiež bol zavedený aj nový formulár žiadosti o získanie postavenia zahraničného Ukrajinca.


V prípade uplynutia platnosti osvedčenia teda držiteľ osvedčenia predloží na Ministerstvo zahraničných vecí, zastúpeniu Ministerstva zahraničných vecí na území Ukrajiny, v zahraničí - diplomatickej misii Ukrajiny nasledovné doklady:

písomné vyhlásenie vo forme podľa prílohy;

osvedčenie zahraničného Ukrajinca;

pas alebo doklad, ktorý ho nahrádza (vrátený po predložení).


O opätovnej registrácii osvedčenia rozhoduje Národná komisia pre Ukrajincov v zahraničí.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux