• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Slovenčina
 • Стара версія
Rozhovor s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ukrajiny v Slovenskej republike Olehom Havašim - „Parlamentný kuriér”CCXXXIV.-CCXXXV.ČÍSLO 2014
Опубліковано 20 листопада 2014 року о 18:52

Náš osud záleží od nás


Pred podpisom Asociačnej dohody s EÚ Ukrajina prešla náročnú cestu, skvapalnenú ľudskou krvou, za cenu ľudských životov. Čo pocítili Ukrajinci po podpísaní tohto významného dokumentu?

Podpis Asociačnej dohody medzi Ukrajinou a EÚ (AD) sa konal 27. júna 2014 a 16. septembra Európsky parlament a Najvyššia rada Ukrajiny v synchrónne ju ratifikovali. Pre občanov Ukrajiny táto udalosť je východiskovým bodom novej etapy v histórii Ukrajiny - fázy rozvoja štátu na základe európskych hodnôt demokracie, zvrchovanosti práva, dodržiavania ľudských práv.

Podpis AD je v skutočnosti odpoveďou na želanie ľudu Ukrajiny. Protesty, ktoré následne priviedli k zásadným zmenám vo vnútornom živote Ukrajiny, začali kvôli nespokojnosti ľudí s ukončením prípravy na podpis AD v novembri 2013.

Ukrajinci na Majdane ukázali, že nezostúpia s európskej integračnej cesty, že sa usilujú žiť podľa vysokých, predovšetkým morálnych štandardov. Majdan vošiel do dejín ako revolúcia dôstojnosti. Sme za cenu ľudských životov bojovali za právo byť dobrými občanmi, právo na spravodlivosť, právo na lepšiu budúcnosť v príslušnom právnom rámci. Asociačná dohoda medzi Ukrajinou a EÚ spĺňa aktuálne potreby našej spoločnosti, pretože zahŕňa všetky oblasti činnosti štátu - politickú, súdnu, ekonomickú. Avšak, dohoda neobsahuje ustanovenie o vyhliadkach na členstvo v EÚ pre Ukrajinu, prítomnosť ktorého by Ukrajincov ešte viac motivovala.

Musím nepovedať aj to, že v určitej etape EÚ meškala s podpisom dohody, a v niektorej - sme neboli úplne pripravení. Popri to, slovenská vláda neustále a dôsledne podporovala Ukrajinu na zložitej ceste európskej integrácie a slovom i skutkom, dokázala, že Slovensko je ozajstným priateľom, dobrým susedom a spoľahlivým partnerom. V posledných rokoch, ako viete, medzi Ukrajinou a Slovenskom konal intenzívny politický dialóg na všetkých úrovniach. Aktívne prispievala zbližovaniu postojov našich strán  ukrajinsko-slovenská skupina pre medzi parlamentnú spoluprácu. Na medzinárodnom javisku slovenskí čelní predstavitelia sa správali ako právni zástupcovia Ukrajiny, usporadovali  stretnutia "skupiny priateľov" Ukrajiny.

Slovensko je jednou z prvých krajín, ktoré ratifikovali AD a ponúklo sa podeliť o skúsenosti z vykonávania tejto dohody. Pre nás to je veľmi dôležité, pretože moderná história našich dvoch krajín ráta len niečo málo cez dve desaťročia. A to je mizerné obdobie pre budovanie štátu. Lepšie chápeme seba, navyše vzájomné záujmy vytvárajú dobré zázemie na výmenu skúsenosti.

Chcel by som zdôrazniť, že európska idea zjednotila Ukrajincov. Dnes v ukrajinskej spoločnosti dominuje široký konsenzus ohľadne európskej voľby Ukrajiny. Preto, zvyčajne, Ukrajinci uvítali podpis Dohody. Avšak, ak to by sa uskutočnilo na summite vo Vilniuse 28. novembra 2013, to znamená, že bez žiadnych ľudských obetí, samozrejme, že by radosti bolo viac. Cena podpisu dohody je tak vysoká, že teraz každý Ukrajinec cíti osobnú zodpovednosť za jej realizáciu. Nemáme morálne právo sa otáľať s jej zavedením do života, alebo vykoľajiť z cesty európskej integrácie.

V čom je podľa vášho názoru najväčšia hodnota Asociačnej dohody?

Pre Ukrajinu základnou hodnotou AD je to, že tento dokument je jasným plánom pre uskutočnenie reformy podľa európskeho modelu vo všetkých oblastiach verejného života. Cieľom reforiem je zavedenie demokratického transparentného systému vlády, zvrchovanosti práva a zaistenie efektívneho trhového hospodárstva. Tieto faktory sú predpokladmi pokrokového rozvoja.

Realizácia AD umožní implementáciu kľúčových cieľov reforiem: zabezpečeniu potrebného mechanizmu kontroly a protiváh v systéme štátnej správy (ústavná reforma), boja proti korupcii, posilneniu nezávislosti sudcov, reformy prokuratúry a polície, deregulácie ekonomiky a vytvorenia priaznivého podnikateľského prostredia.

 Avšak, vytvorenie zóny voľného obchodu medzi Ukrajinou a EÚ sa odkladá do konca roka 2015. To je dobré alebo zlé pre Ukrajinu?

Synchrónna ratifikácia AD umožnila stanoviť predbežné uplatňovanie určitých častí tejto dohody od 1. novembra 2014. Zároveň  očakávame, že členské štáty EÚ rýchle ratifikujú dokument, ktorý umožní jeho vstup do platnosti ako celku.

Pokiaľ ide o prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu (ZVO) medzi Ukrajinou a EÚ, tak je pravdou, že je kľúčovým prvkom AD. Vytvorenie ZVO s EÚ otvára navzájom trhy, zvyšuje dôveru a záujem investorov o Ukrajinu, zintenzívňuje obchodné a hospodárske väzby. Pre činnosť dohody o voľnom obchode sa očakáva zvýšenie reálneho HDP.

V minulom roku, pred odložením podpisu Asociačnej dohody, osobne som pocítil veľký záujem o Ukrajinu zo strany slovenskej podnikateľskej komunity v súvislosti s perspektívou, ktoré by mala otvoriť ZVO. Predovšetkým, záujem o vklad investícií do našej ekonomiky. Tento záujem o posilnenie spolupráce s Ukrajinou v obchodnej, ekonomickej a investičnej sfére, mimochodom, sa prejavil na úrovni obchodného obratu, ktorý vzrástol o 12,5 %, a slovenské investície na Ukrajine -  o 47%. To je jasný dôkaz atraktivity vytvorenia zóny voľného obchodu v perspektíve.

Avšak ruská strana podniká kroky na diskreditáciu  zóny voľného obchodu medzi Ukrajinou a EÚ, a nazýva ZVO-EÚ takmer hlavným "dráždivým činiteľom" ukrajinsko-ruských ekonomických vzťahov. Tieto obvinenia sú neopodstatnené a slúži ako súčasť stratégie politického tlaku a dôvodom na vytláčanie ukrajinského vývozu z trhu RF. Povedal by som, že Rusko, okrem iného sa obáva, že jej výrobky nebudú schopné na ukrajinskom trhu konkurovať európskym.

Ako viete, EÚ prijala kompromisné riešenie rozšíriť režim preferencií v obchode s Ukrajinou do konca roka 2015. To znamená, že pre vývoz ukrajinských tovarov trh EÚ je otvorený, bez zavedenia ciel, aby som tak povedal, jednostranná zóna voľného obchodu. Ukazovateľ výsledkov obchodnej spolupráce medzi Ukrajinou a EÚ v roku 2014 bude prvým indikátorom a odpoveďou na otázku, či to je dobre, alebo naopak.

V súčasnej dobe jednostranná liberalizácia colného režimu alebo jednostranných preferencií EÚ má pozitívny dopad na naše poľnohospodárstvo a tiež priemysel na spracovanie poľnohospodárskej produkcie. Najmä podľa informácie delegácie EÚ na Ukrajine, vývoz živočíšnych výrobkov vzrástol o viac ako 150 %, zeleniny a plodín - o viac než 100 %. Okrem toho približne o 25% vzrástol vývoz železa a ocele - kľúčových produktov pre podniky východu Ukrajiny. Ako zdôraznili v delegácii vývoz strojárskych výrobkov tiež sa zvýšil. 

Musíme však brať to s ohľadom na situáciu na Ukrajine, najmä anexiu Krymu a vonkajšiu agresiu na východe Ukrajiny.

Posilnenie spolupráce s EÚ v oblasti obchodu nebráni Ukrajine aj naďalej byť otvorenou pre dialóg s Ruskom. Sme ochotní nájsť spoločné riešenia v prípadoch, kedy sa vznášajú odôvodnené obavy. Mimochodom, poznamenám, že otázka liberalizácie obchodu a zbližovania štandardov sú na poprednom mieste v programu dialógu medzi EÚ a Ruskom.

A pre Ukrajinu je jedným z významných pozitív realizácie AD je adaptácia vo veľkom meradle národnej legislatívy k zákonodarstvu EÚ. Úprava sa bude týkať sektoru služieb, protimonopolného práva, poriadku verejného obstarávania, poľnohospodárskych noriem, priemyselných technických predpisov, dopravy, energetiky, ochrany životného prostredia. Je tiež dôležité, že harmonizácia právnych predpisov bude mať konkrétny časový rámec.

Záväzky, ktoré prijala  Ukrajina, sú porovnateľné s povinnosťami kandidátskych krajín na členstvo v EÚ. V dôsledku toho vykonávanie AD umožní Ukrajine sa priblížiť ku kodanským kritériom pre členstvo v EÚ. AD je dôležitým krokom k dosiahnutiu strategického cieľa Ukrajiny – nadobudnutia plného členstva v Európskej únii.

 Dali ste jasne najavo, že realizácia AD je hlavnou prioritou vlády Ukrajiny. Ako sa to robí v praxi?

 Deň po ratifikácii  Asociačnej dohody  17. septembra 2014 vláda Ukrajiny schválila Akčný plán na jej implementáciu na roky 2014-2017. Prijímajú sa opatrenia na vybudovanie patričného vládneho systému pre koordináciu. Táto práca sa vykonáva v spolupráci s misiou expertov EÚ v rámci Programu inštitucionálneho rozvoja Ukrajina – EÚ, ktorí poskytujú príslušné odporúčania. Bol vytvorený Úrad vlády pre európsku integráciu, ktorý sa má stať kľúčovým nástrojom pre koordináciu národného systému implementácie Asociačnej dohody  Ukrajiny s EÚ.

V tomto kontexte by som rád zdôraznil, že Ukrajina potrebuje primeranú finančnú a technickú podporu pri vykonávaní Asociačnej dohody, ako aj praktickú pomoc pri riešení existujúcich  výziev ekonomickej, energetickej a národnej bezpečnosti. V tejto súvislosti Ukrajina vyzýva k aktívnej účasti na investičnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu, ktorá bude usporiadaná z iniciatívy Európskej komisie.

Realizácia AD bude prispievať  stabilizácii hospodárskej a politickej situácii na Ukrajine a postupnému, ale trvalému rozvoju krajiny. Na druhej strane, politická a ekonomická stabilita v Ukrajine je bezpodmienečná záruka bezpečnosti v regióne Východnej Európe a v  Európe všeobecne.           

Jedným z kľúčových smerov reforiem na Ukrajine je reforma energetického sektora, najmä diverzifikácia dodávok energie, modernizácia odvetvia prostredníctvom zavedenia energetickej účinnosti, využívania obnoviteľných/alternatívnych zdrojov energie. Táto otázka je predovšetkým v rovine energetickej, takže - národnej bezpečnosti Ukrajiny. Založivšie  projekt reverzných dodávok  plynu z Európy, sme tým, znížili energetickú závislosť od Ruska.

 Na záver, aké konkrétne preferencie poskytuje Ukrajine implementácia AD?

 Aby sme mohli byť silným štátom, predovšetkým musíme byť silnými ekonomicky. Samotný fakt podpisu Asociačnej dohody medzi Ukrajinou a EÚ a aplikácia jej "obchodných ustanovení" budú mať pozitívny vplyv na prístup investorov a medzinárodných trhov k Ukrajine, pretože uzavretie dohody bude považované za vytvorenie jasnej cesty pre hospodárske reformy.

Podľa predbežných odhadov, celkové ročné úspory pre ukrajinských vývozcov v dôsledku zrušenia alebo zníženia dovozných ciel zo strany EÚ dosiahnu 487 miliónov eur, vrátane: 330 miliónov eur - poľnohospodárske produkty; 53 miliónov eur – spracovaná pôdohospodárska produkcia; 24 miliónov eur - textil; 26,8 miliónov eur - chemikálie.

Od dňa dočasného uplatnenia Dohody ukrajinskí vývozcovia budú mať lepší prístup na trh EÚ a to predovšetkým z dôvodu nižších dovozných ciel. Zníženie dovozných ciel EÚ by malo viesť k celkovému ekonomickému prospechu vo výške 0,8 - 1 miliardy za rok. Dostupné údaje naznačujú, že obchodní partneri EÚ, ktorí majú prednosť v podobe dohody o voľnom obchode (Južná Afrika, Mexiko, Chile, Maroko) v strednodobom horizonte dostali, alebo by mali dostať značný ekonomický rast (rast HDP viac ako 5% ročne). Takýto dodatočný rast v strednodobom horizonte sa očakáva aj pre našu krajinu, čo, okrem iného, bude vytvárať zdroje pre verejný sektor na Ukrajine cestou zlepšenia daňových a colných príjmov.  

Asymetria otvorenia trhov, zakotvená v rámci dohody, poskytuje Ukrajine väčšie výhody liberalizácie colných sadzieb, a to: obdobie prechodu na úplnú liberalizáciu činí 7 rokov pre EÚ a 10 rokov pre Ukrajinu (de facto 15 rokov pre osobné automobily). Vo väčšine prípadov, EÚ odstráni clá v prvých rokoch činnosti zóny voľného trhu, zatiaľ čo Ukrajina - v neskoršom období prechodu.   

Ukrajina okamžite poskytne preferenčné zaobchádzanie iba pre 52,6% vývozu poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, zatiaľ čo Európska Únia okamžite zruší clo pre 82,2% ukrajinského vývozu podobných výrobkov. Nulové colné kvóty sa vzťahujú na 17,8 % ukrajinského vývozu v hodnotovom vyjadrení celkového vývozu z Ukrajiny do krajín EÚ v priebehu účtovného obdobia, oproti 4% vývozu EÚ do našej krajiny.

Tarifná liberalizácia, teda prekonanie netarifných prekážok, a to fyto sanitárnych (pre potraviny) a technických (pre priemyselné výrobky), nulové dovozné kvóty, postupné otváranie trhov verejného obstarávania v členských štátoch pre ukrajinské spoločnosti – to sú všetky praktické výhody od AD.

S týmto Cieľom hlavné úsilie vlády Ukrajiny bude zamerať sa na začatie reforiem v určených oblastiach, pretože ich zavedenie poskytuje prístup nielen k európskemu, ale aj k ďalším perspektívnym trhom rozvinutých krajín. Zároveň, vývoz našich výrobkov na európsky trh v perspektíve napomôže nahradiť stratený ruský trh a všeobecne zvýšiť blahobyt ukrajinského ľudu. Plnenie týchto požiadaviek  je hlavnou úlohou vykonávania Asociačnej dohody a akčného programu pre novozvolených poslancov v sfére európskej integrácie.

Problematika zavádzania európskych noriem na Ukrajine je rozhodujúca nielen pre prístup tuzemských výrobkov na európske trhy, ale tiež pre výrazne zlepšenie kvality tovaru pre domácich spotrebiteľov. Reforma hospodárskeho odvetvia Ukrajiny - kľúčová požiadavka našej spoločnosti, v skutočnosti to je otázka utvrdenia, alebo dokonca prežitia Ukrajiny ako štátu. V súčasnosti sa prezident, vláda a parlament Ukrajiny aj ukrajinská spoločnosť je konsoliduje okolo tohto cieľa. Samotný život, aktuálne výzvy a hrozby diktujú nám naliehavé úlohy, s vykonaním ktorých niesmieme otáľať.

 Na Ukrajine sa 26. októbra konali parlamentné voľby. Čo je hlavným výsledkom týchto volieb v politickom zmysle? Ako si myslíte, že nový parlament prispeje k európskej integrácii?

 

Parlamentné voľby boli indikátorom nálad a očakávaní ukrajinskej spoločnosti.
      Na základe výsledkov, za prvé, je možno tvrdiť o radikálnej zmene politického prostredia v krajine, o čom svedčí presvedčivé víťazstvo proeurópskych strán - "Bloku Porošenka", "Ľudového frontu", "Samo pomoci", "Radikálnej strany" a "Vlasti" ktorým stoji proti iba jedna strana - "Opozičný blok". Prvýkrát v novodobej histórii Ukrajiny v parlamente nebude zastúpená komunistická strana.
        Po druhé, ukrajinský ľud presvedčivo podporil súčasnú vládu – tak prezidenta ako aj výkonnú moc, pretože dal za ňu viac ako 40% hlasov. A to ešte treba vziať do úvahy, v podmienkach sociálne -ekonomickej nestability a vojny.

   Po tretie, a to je najdôležitejšie, voľby ukázali, konsolidáciu Ukrajinského ľudu okolo budovania európskej budúcnosti ukrajinského štátu. Za proeurópske smerovanie hlasovali vo všetkých regiónoch s výnimkou okupovaných území Krymu a Donbasu.  Takže dnes môžeme konštatovať v Ukrajine geopolitickú westernizáciu a sociálno-politickú  konsolidáciu.  

 Sme pevne naladení na európsku integráciu a  mame jasný akčný plán tejto cesty. Od 1. novembra, Ukrajina a EÚ začali dočasné vykonávanie Asociačnej dohody. Podľa článku 486 dohody a, berúc do úvahy rozhodnutie Rady EÚ z dňa 29. septembra 2014, rozmer dočasného uplatňovania zahrňuje jednotlivé články/kapitoly častí: "Politický dialóg a reformy, politická asociácia, spolupráca a zbližovanie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky", "Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť", "Hospodárska a odvetvová spolupráca", "Finančná spolupráca", "Inštitucionálne, všeobecné a záverečné ustanovenia".     

 Odloženie začiatku činnosti  hlbokej a komplexnej zóny voľného obchodu do konca roka 2015 Ukrajina chce využiť pre praktickú prípravu k plnohodnotnému spusteniu rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu. Dôležitým v tejto súvislosti je schválené Európskej úniou 24 októbra 2014 rozhodnutie o predĺžení termínu platnosti autonómnych obchodných preferencií pre Ukrajinu, ktoré budú platiť do začiatku uplatňovania ustanovení dohody o zóne voľného obchodu a v skutočnosti znamenajú jednostranné poskytnutie zo strany EÚ predpokladaných Asociačnou dohodou  colných a necolných preferencií pre ukrajinské tovary. Do ukončenia procesu ratifikácie tejto dohody všetkými členskými štátmi EÚ, právne vzťahy medzi Ukrajinou a EÚ, na ktoré sa nevzťahuje dočasné uplatňovanie, budú naďalej regulované v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Ukrajinou a EÚ od 14. júna 1994.

Ako som už poznamenal, implementácia AD vyžaduje realizáciu reforiem, a  zároveň s tým vytvára zodpovedajúci právny rámec. Vlastne práve kvôli tomu - účinnému prijatiu parlamentom potrebných zákonov - bol predčasne zvolený nový parlament, ktorý, podľa môjho presvedčenia, bude naozaj účinný.

Zároveň základom vytvorenia novej vlády Ukrajiny základom nie je kvóta a profesionalita. Takže sme uskutočnili úplný reset ukrajinskej vlády, zhodili záťaž, priviedli k moci odborníkov a vlastencov krajiny. Nakoniec sme naozaj uverili v seba, v to, že všetko je v našich rukách, náš osud záleží od nás.

Na záver by som chcel vyjadriť svoju úprimnú vďačnosť slovenskému parlamentu, vláde a celej slovenskej spoločnosti za všestrannú a včasnú podporu Ukrajine.

Pri tejto príležitosti dovoľte mi zaželať slovenskému národu mier, dobro a prosperitu, a parlamentu Slovenskej republiky - úspešnú zákonodarnú činnosť v prospech svojej vlasti.

 

Parlamentný kuriér

CCXXXIV.-CCXXXV.ČÍSLO 2014

„Parlamentný kuriér” CCXXXIV.-CCXXXV.ČÍSLO 2014,

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux